Паспорт шкільного товариства «Еврика»

2017-2018 навчальний рік

 

1

Назва наукового товариства

Еврика

2

Статус НТУ

шкільне

3

На базі якого закладу працює

Навчально-виховний комплекс «Ліцей – спеціалізована загальноосвітня школа

І – ІІІ ступенів № 10» Марганецької міської ради Дніпропетровської області

4

Рік створення

2017

5

Перелік секцій

Назва секції

Керівник

історико-географічна

Шейєрман О.М.

фізико-математична

Ігнатенко О.М.

хіміко-біологічна

Гудошник М.М.

філологічна

Личова С.П.

естетична

Климан Н.О.

6

Голова Ради НТУ

учитель-методист Музикіна С.В.

 

 

Статут шкільного наукового товариства

«Еврика»

Ефективність діяльності НТУ визначають права і обов’язки його членів.

До наукового товариства учнів (НТУ) може вступити кожен учень, який має інтерес до наукової діяльності та отримав рекомендацію вчителя-предметника.

Вік вступу до НТУ – 12 років.

Учень, що бере участь у роботі НТУ, має право:

- обрати форму виконання наукової роботи (реферат, доповідь тощо);

- отримати необхідну консультацію у свого керівника;

- мати індивідуальний графік консультацій у процесі створення наукової роботи;

- отримати рецензію на написану наукову роботу;

- виступити з остаточним варіантом наукової роботи на конференції;

- подати свою роботу, що отримала високу оцінку, на конференцію в район, місто;

- надрукувати свою роботу, що отримала високу оцінку, в збірнику наукових робіт учнів.

Учень-член НТУ зобов’язаний:

- регулярно й активно брати участь у засіданнях НТ у своїх секціях;

- періодично звітувати про результати своїх досліджень на засіданні своєї секції;

- брати активну участь у шкільних та позашкільних наукових конференціях;

- виконувати вимоги щодо оформлення наукових робіт і строків їх виконання.

Учень, який отримав високу оцінку наукової діяльності, отримує додатковий бал з навчального предмета, з яким пов’язана тема наукової роботи.

Учитель-керівник наукової роботи, що отримала високу оцінку, має право на матеріальну винагороду.
Методичний кабінет

Навчально-виховного комплексу «Ліцей – спеціалізована загальноосвітня школа

І – ІІІ ступенів № 10» Марганецької міської ради Дніпропетровської області

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про наукове товариство учнів

«Е В Р И К А»

 

 

Затверджено педагогічною радою

Протокол № ____ від ___________

І. Загальні положення

1. НТУ «Еврика» НВК «Ліцей – ЗОШ №10» є формою науково-пошукового об’єднання учнів дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти. НТУ об’єднує школярів з широким колом пізнавальних інтересів.

2. НТУ у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, а також Положенням про наукові товариства учнів, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України 10.11.2014 № 1287

3. Діяльність НТУ ґрунтується на принципах добровільності, самоврядування, доступності, законності, гласності.

ІІ. Мета та завдання НТУ:

1. Метою діяльності НТУ є забезпечення інтелектуального, духовного, творчого розвитку учнівської молоді.

2. Основними завданнями НТУ є:

 • формування науково-освітнього середовища в навчальному закладі за участю учнів, педагогічних працівників, представників інших заінтересованих організацій та установ;
 • залучення учнівської молоді до поглибленого вивчення навчальних дисциплін, галузей науки, техніки, культури;
 • формування мотивації та інтересу до наукової діяльності в учнівському середовищі;
 • створення умов для організації навчально-дослідницької та науково-пошукової роботи учнів;
 • залучення учнівської молоді до активної участі в діяльності секцій, гуртків, інших творчих об’єднань;
 • оволодіння учнівською молоддю сучасними методиками і формами організації й проведення самостійних наукових досліджень;
 • формування в учнівської молоді базових дослідницьких компетентностей у процесі науково-дослідницької діяльності;
 • підвищення серед молоді престижу наукових знань і наукової творчості;
 • здійснення професійної орієнтації обдарованої учнівської молоді;
 • створення умов для самоосвіти й саморозвитку учнівської молоді;
 • розвиток учнівського врядування;
 • пропаганда та популяризація наукових знань.

IІІ. Члени НТУ

1. Членами НТУ можуть бути учні загальноосвітнього навчального закладу, які займаються науково-дослідницькою, пошуковою, експериментальною діяльністю під керівництвом педагогічних працівників (далі – члени НТУ).

2. Члени НТУ мають право:

 • самостійно обирати напрям наукового дослідження відповідно до своїх інтересів;
 • здійснювати дослідження в обраній науковій секції (наукових секціях);
 • працювати в одній або декількох наукових секціях;
 • отримувати необхідну методичну та організаційну допомогу від наукових керівників;
 • використовувати для виконання дослідження матеріально-технічну базу навчального закладу;
 • публікувати наукові статті про хід та результати досліджень (за рекомендацією ради НТУ);
 • брати участь у заходах НТУ;
 • бути представленими до відзначення за активну роботу та досягнуті творчі успіхи;
 • обирати та бути обраними до ради НТУ або зборів НТУ;
 • вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи НТУ;
 • добровільно вийти зі складу НТУ.

3. Рішення про набуття та припинення членства в НТУ приймає рада НТУ.

Членство в НТУ може бути припинено за таких умов:

 • закінчення членом НТУ навчального закладу або вибуття з нього;
 • подання членом НТУ на ім’я голови ради НТУ особистої заяви про вихід зі складу НТУ;
 • припинення членом НТУ науково-дослідницької діяльності.

ІV. Структура і форми роботи НТУ

1. НТУ створюється, якщо кількість його членів не менше ніж п’ять осіб.

2. Діяльність членів НТУ здійснюється в секціях:

- історико-географічній;

- фізико-математичній;

- хіміко-біологічній;

-філологічній;

- естетичній.

Робота кожної секції очолюється вчителем-предметником, що обирається методичною радою.

3. Діяльність НТУ організовується за такими формами:

 • факультативні заняття;
 • спецкурси за вибором;
 • гуртки;
 • індивідуальні консультації;
 • школа юного дослідника «Ерудит» (під час проходження практики).

4. НТУ не рідше одного разу на рік проводить науково-практичні конференції. На науково-практичній конференції члени НТУ звітують про основні положення та результати проведених наукових досліджень.

Форми творчих звітів можуть бути такими:

 • реферати;
 • проекти;
 • звіти про експеримент;
 • комп’ютерні програми;
 • наукові роботи.

V. Управління НТУ

1. Вищим керівним органом НТУ є збори НТУ.

2. Збори НТУ проводяться не рідше двох разів на рік. Рішення про проведення зборів НТУ приймає рада НТУ.

Збори НТУ затверджують власне положення, склад ради НТУ, план роботи НТУ на поточний рік, а також підбивають підсумки роботи НТУ та приймають рішення про припинення його діяльності.

3. У період між зборами керівництво НТУ здійснює рада НТУ, діяльність якої регулюється положенням.

До складу ради НТУ входять голова, заступник голови, секретар, члени НТУ.

Склад ради НТУ обирається один раз на два роки.

Засідання ради НТУ проводяться не менше двох разів на рік.

Рада НТУ:

 • представляє інтереси членів НТУ перед МАНУМ;
 • визначає напрями науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи НТУ;
 • координує науково-дослідницьку діяльність членів НТУ;
 • виступає ініціатором проведення конференцій, форумів, семінарів;
 • приймає рішення про прийняття до НТУ, припинення членства в ньому.

Керівництво радою НТУ здійснює голова.

Голова ради НТУ здійснює загальне керівництво НТУ, визначає головні напрями розвитку НТУ, затверджує розподіл обов’язків між членами ради.

Секретар відповідає за ведення та збереження документації НТУ.

VІ. Просвітницька діяльність

1. НТУ проводить просвітницьку діяльність серед учнів навчального закладу, здійснює популяризацію діяльності НТУ.

2. Просвітницька діяльність НТУ спрямовується на реалізацію завдань з навчання, виховання та розвитку членів НТУ, стимулювання їх інтелектуального й творчого самовдосконалення.

3. НТУ висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті навчального закладу, в шкільній газеті.

VII. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення НТУ

Витрати на фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності НТУ здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.